Ochrana súkromia

Na tejto stránke si môžete prečítať viac o tom, ako chránime vaše súkromie pri zhromažďovaní, používaní a zdieľaní vašich informácií s cieľom poskytovať správne  služby na základe vašich požiadaviek.

Pravidlá ochrany súkromia (GDPR)


Základné informácie

V týchto  Podmienkach nájdete hlavné zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti Ebys s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO 357 145 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14363/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.moneosoftware.com  (ďalej len „služby“).

Spoločnosť Ebys s.r.o. sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba v zmysle nariadenia a zákona, sa chápe ako  fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú.

Prevádzkovateľ v zmysle nariadenia a zákona je spoločnosť Ebys s.r.o., ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov
Spôsob ochrany Vašich osobných údajov
Práva užívateľov vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov
Spôsoby uplatnenia práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov